25 Aralık 2009 Cuma

Haydarpaşa Marmaray'da hizmet vermeye devam edecek
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Haberler/Pages/BasinBultenleri.aspx?bbulteniID=5773

1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili açıklama
Açıklama :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2007 yılında yapılan İmar Planı Yapımına İlişkin Protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlıklarına başlanan “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2009 tarihinde kabul edildi.

129 hektardan oluşan planlama alanının, 100 hektarlık bölümü TCDD’ye aittir. Planlama alanı; Haydarpaşa Gar Liman ve Geri Sahası, Harem Bölgesi, Kadıköy Merkez Bölgesi ve İSKİ Kadıköy Ön Arıtma Tesisi’nden oluşmakta olup, Üsküdar-Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanı, Haydarpaşa Garı Geri Sahası’nda kalan kısmı Kentsel ve Tarihi SİT Alanı, Kadıköy Yeni Vapur İskelesi ile Et-Balık Kurumu arasında kalan kısmı ise Kentsel SİT Alanı olarak ilgili Kurul tarafından tescil edilmiştir.

Dolayısıyla planlama alanı, bulunduğu konum itibariyle görsel ve tarihi kimlik açısından bir bütünlük arz eden, Tarihi Yarımada, Galata, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar Bölgeleriyle beraber değerlendirilmiştir. Bahsi geçen alanla ilgili yapılacak plan çalışmalarının geniş katılımlı ve bilimsel gerçeklere dayanması amacıyla çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerin ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin bulunduğu bir Danışma Kurulu oluşturmuştur. Kurul’un bir yılı aşkın süredir yaptığı değerlendirme toplantıları sonucunda bu çalışmalar sürdürülmüştür. Danışma Kurulu’nun, plan bölgesine ilişkin arama toplantısı yapılması kararı 2008 yılının Temmuz ayında alınmıştır. Bu planlama bölgesine ilişkin bir arama toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda, alanın kendi içerisinde ve İstanbul bütünü içinde olan siluetinden vazgeçilmemesi, Gar ve çevresinde kalan tescilli yapıların vizyona uygun işlevlendirilmesi, ekonomik sürdürülebilirliği olan ve alanı canlandıracak fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy-Harem-Üsküdar bütünlüğünde bir planlama alanı yaklaşımının geliştirilmesi, mekânsal çekiciliğe sahip çevresine faydalı alanların oluşturulması, yapı yoğunluğu yerine insan yoğunluğunu ön planda tutan fonksiyonların geliştirilmesi, Kadıköy-Harem-Üsküdar arası raylı sistemi kullanılarak ulaşım bütünlüğünün sağlanması şeklinde ilke kararları benimsenmiştir.

Devam eden süreçte yapılan planlama çalışmaları bu ilkeler ışığında geliştirilmiş olup, plan bölgesi kuzeyinde yer alan 1. Ordu Komutanlığı Karargahı olan Selimiye Kışlası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Gar Binası bölge açısından önemli tarihi bütüncül kimlik oluşturmaktadır. Dolayısıyla hazırlanacak plan kararlarının, İstanbul ve ülkemiz için tarihi ve doğal değerler ile Boğaz silueti açısından büyük önem arz eden bu bölgenin genel dokusunu olumsuz yönde etkilememesine dikkat edilmiştir.


Ayrıca, yapılan çalışmalar planlama alanına sahip, potansiyelleri değerlendirilen, sürdürülebilirlilik ilkelerini gözeten sağlıklı kentsel mekânlar oluşturmayı amaçlayan bir planlama yaklaşımıyla ele alınmıştır. Planlama çevresini, planı etkileyen faktörler belirlemiştir. 1/100.000 ölçekli planda burası MTK simgesi ile gösterilen Ticaret, Turizm, Kültür ve Konut alanıdır.

Çevresel değerleri ile ilgili Kurul kararları bulunmaktadır. Kentsel SİT Alanı ilan edilen bu kararlar; ulaşım bağlantıları, siluet değerleri, tescilli yapılar, bölgenin otopark ihtiyacı dikkate alınmalı, donatı alanı standartlarına uyulmalı, emsal değerleri parsel bazında verilmeli, Kentsel Tasarım Projeleri ve yarışmaları yapılmalı şeklindedir.

129 hektardan oluşan planlama alanının % 30’u Aktif Yeşil Alandır. % 12’si Turizm Alanı, % 7’si Yol Alanı, % 5’i İSKİ Alanı, % 2’si Kültürel Tesis Alanı, % 13’ü Liman Alanı, % 10’u Ticaret Alanı, % 6’sı TCDD’de Hizmet Alanı, % 3’ü ise İskân Alanıdır.

Yani, planlama alanının % 74’ü Yeşil Alan, Yol, Belediye Hizmet Alanı (BHA), Kültürel Tesis Alanı vs. olmak üzere Donatı Alanı, % 26’sı ise Ticaret ve Turizm Alanıdır.

Planlama alanı 5 bölgeden oluşmaktadır.

Birinci bölge Harem Bölgesi: Mevcut otobüs terminalinin kaldırılması ve bu alanın kültürel tesis alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

İkinci bölge Liman Bölgesi: Mevcut yük limanı kaldırılarak yerine daha küçük ölçekli turizme de hizmet edecek yolcu limanı yapılması hedefleniyor. Limanda bulunan tescilli silo yapıları korunuyor. Bu bölgede bir de helikopter alanı düzenlenmesi öngörülüyor.

Üçüncü bölge Liman Gerisinde Kalan Bölge: Liman gerisinde kalan bölge üç bölüme ayrılıyor. A Bölgesi; Selimiye Kışlası Bölgesi (Selimiye Kışlası’nın etkilediği alan). Burada beş kat yapılaşma öneriliyor. B Bölgesi; GATA ve Marmara Üniversitesi’nin Bölgesi. Burada da dört kat yapılaşma öneriliyor. C Bölgesi; Marmara Üniversitesi’nin Bölgesi. Buradaki yükseklik sınırlandırılmış ve 27 m. yükseklik öngörülüyor.

Liman gerisinde kalan bölgede tüm yapıların çatı kotları, Selimiye Kışlası, GATA ve Marmara Üniversitesi yapılarına ait su basman kotlarının altında kalıyor. Siluete olan etkilerini veya silueti bozabilecek herhangi bir yapı ortaya çıkmaması amacıyla planlamadaki Dördüncü bölge olan Haydarpaşa Gar ve Geri Bölgesi: kültürel tesis alanı, Devlet Demir Yolları hizmet alanı, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanıyor. Burada, mevcut tarihi Haydarpaşa Gar Binası’nın hizmet alanı ve turizm alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Beşinci bölge ise Kadıköy Merkez ve Çevresi: İbrahim Ağa Transfer Merkezi ile irtibatlı Kadıköy-Kartal Metro Hattı durağı bulunan alanda ticaret alanı, yeşil alan ve rekreasyon alanları planlanıyor. İSKİ’ye ait mevcut arıtma tesisi konuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Blog Arşivi